yapım öncesi planlama hizmeti

Yatırım Planlama Hizmetleri; konusunda uzman multidisipliner bir kadronun sözkonusu proje üzerinde planlamacı, uygulamacı, pazarlamacı ve işletmeci gözüyle farklı bakış açılarından ama ‘’proje başarısı‘’ ortak hedefi gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Yapım Öncesi 

Planlama Hizmetleri

Yapım öncesi planlama hizmetleri, şu ana başlıklar halinde gerçekleştirilmektedir:

Tasarım Temin ve Yönetimi
Fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve yatırımcı tarafından yatırıma uygun bulunan projenin ana konsepte bağlı kalacak şekilde mimarlık ve mühendislik projelerinin uygun mühendislik gruplarına yaptırılması amacıyla şartnamelerin hazırlanması, ihale brieflerinin verilmesi, ihalenin sonuçlandırılarak, tasarım temin sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması

Sözleşme ve Şartname Oluşturulması​

Projeleri tamamlanmış, yapıya ait ana yüklenici ve alt yüklenicilerin seçimine yönelik şartnamelerin hazırlanması

İnşaat İş Programı
Mevcut Proje ve Seçilen İnşaat metodolojisine göre CPM Bazlı bir inşaat iş programının hazırlanması

 

​Maliyet Tahminleri ve Nakit Akışlar

Projeleri ve sözleşmeleri tamamlanmış yapıya ait nihai maliyet tahminlerinin eldeki sözleşme koşul ve birim fiyatlarına göre belirlenmesi

 

Şantiye Planlama

Projesi ve ana yüklenici belirlenmiş yapıya ait yasal izin ve ruhsatların alınmasından başlayarak şantiye plan ve diğer satın alma etüdlerinin yapılması

 

Yürütme ve Koordinasyon Hizmetleri

Sözleşme imzası ile başlayarak, Yüklenici/Yükleniciler ile Yapım Sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erecek olan Yapım Öncesi Planlama Çalışmaları kapsamında aşağıda sıralanan hizmetleri verilir.

  • Tasarım hizmetlerinin koordinasyonu

  • Mimari, statik, betonarme, mekanik tesisat, elektrik tesisat projelerinin işveren ve proje hedefleri doğrultusunda proje disiplinleri arasında kontrol ve koordinasyonun sağlanması, hakkedişlerinin yapılması, eşgüdüm toplantılarının düzenlenmesi, yönetilmesi, raporlanması ve amaca uygun nihai projenin elde edilmesi

  • Yapı denetim firmasının seçimi, sözleşme yönetimi ve ödeme düzenlerinin kontrol ve koordine edilmesi

  • Genel İş Programı, Bütçe Maliyet Planlama Çalışmaları

 

İhale Dosyaları

Proje hedeflerine uygun yüklenici ve tedarikçi adayalrının tespiti, ihale dosyalarının Teknik ve İdari Şartnameleri de içerecek şekilde hazırlanması ve İhale tanıtım toplantılarının yapılması

 

Yüklenici / Taşeron Seçimleri

İhale sürecinde gelen tüm tekliflerin ayrıntılı olarak incelenmesi, mukayese edilmesi, pazarlık görüşmelerinin yönetilmesi ve seçilen firma ile sözleşme imzalanması

  • İhale dosyalarının hazırlanması

  • Yüklenici/Yükleniciler değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi

  • Tekliflerin değerlendirilmesi

  • Yüklenici/Yükleniciler seçimi

Yasal İzinler

Yapı inşaat ruhsatlarının ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken yasal izin ve ruhsatların alınmasını kontrol ve koordine edilmesi