yatırım planlama hizmeti

Yatırım Planlama Hizmetleri

Yatırım Planlama Hizmetleri; konusunda uzman multidisipliner bir kadronun sözkonusu proje üzerinde planlamacı, uygulamacı, pazarlamacı ve işletmeci gözüyle farklı bakış açılarından ama ‘’proje başarısı‘’ ortak hedefi gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Yatırım planlama hizmetleri projenin yatırımcı ihtiyaç ve beklentileri, lokasyon, pazar koşulları, sektör ve talep araştırmaları, taslak mimari konsept, olası inşaat programı ve maliyetleri ile satış/kira şartları göz önüne alınarak gelir-gider analizlerinin yapılması ve finansal fizibilite etüdü ile sonuçlanan "en iyi kullanım etüdleri"nin yapılmasıdır.

Bu çalışma şu ana başlıklar halinde gerçekleştirilmektedir:

Fiziki Çevre Etüdleri

 • Yatırımcı hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda varsa bugüne kadar yapılan çalışmalar ile verilerin derlenmesi

 • Altyapı ve ulaşım etüdleri

 • İmar, mülkiyet ve arazi kullanım etüdlerinin yapılması

 

Pazar Araştırması / Masaüstü Çalışmalar

 • Yakın çevrenin ekonomik ve ticari yapısı, işyerlerinin sektörel dağılımı vb., Proje Alanının çevre gelişim dinamiğinin tespitine yönelik verilerin incelenmesi ve yorumlanması

 • Hedef kitle ve kullanıcı profilinin belirlenmesine baz teşkil edecek nüfus verilerinin temin edilmesi ve yorumlanması

 • Yakın çevrede faaliyet gösteren sektörün önde gelen firmaları ile derinlemesine görüşmelerin yürütülmesi

 

Rakip ve Benzer Projelerin İncelenmesi

Yakın çevrede Proje Alanında gerçekleştirilmesi öngörülen fonksiyonlara emsal ve/veya rakip teşkil edebilecek projeler aşağıdaki sistematik dahilinde incelenir.

 • Proje konseptleri ve inşaat alanları

 • Ana fonksiyon ve birimlerin konum, alan ve yer alma oranlarını içeren proje mixleri

 • Doluluk oranları

 • İşletme modelleri

 • Satış, kira fiyat yapıları ve trendleri

 

Hedef Kitle Tespiti

Mevcut, benzer projelerin kullanıcı profili, karlılık, gelişme trendleri vb. temel unsurları içerecek şekilde konuya pazarlama ve işletmecilik açılarından yaklaşarak, potansiyel müşteri ve kullanıcı profili tanımlarının yapılması, bu tanım kapsamına giren Hedef Kitle hacminin tespit edilmesi ve düşünülen fonksiyonun ticari başarı öngörüsünün gerçekçi bir şekilde ortaya konması.

 

Pazar Olanakları ve Rekabet Koşullarının Belirlenmesi

Pazar araştırması çalışmalarının tamamlanmasını takiben teklif konusu projenin pazardaki mevcut ve planlanan benzer/rakip projelere göre pazar olanakları ile rekabet koşullarının belirlenmesi.

 

Arazi Kullanımı ve Taslak Mimari Konsept

 • Arazi kullanım programının belirlenmesi.

 • Ana fonksiyon ve birimlerin konum, alan ve yer alma oranlarını içeren genel Proje Mix'inin önerilmesi.

 • Leke bazında genel proje konseptinin konması maliyet analizi ve gelir projeksiyonu yapmaya olanak sağlayacak şekilde taslak mimari konseptin oluşturulması

 

Pazarlama Stratejileri

 • Projede yer alan fonksiyonların ve ticari gayrimenkul birimlerinin satış/kira alternatiflerinin incelenerek uygun satış/kira hızı, fiyat ve ödeme koşullarının önerilmesi

 • Fonksiyon bazında pazarlama stratejilerinin önerilmesi

 

SWOT Analizi

Projenin güçlü yönleri (Strengths) ve zayıf yönleri (Weaknesses) ile pazardaki fırsatlar (Opportunities) ve tehditlerin (Threats) belirlenerek analiz edilmesi.

 

İnşaat Maliyet Tahmini

 • Önerilen yapım teknolojisi, yapı kalitesi ve standartlarına göre inşaat maliyet tahminlerinin yapılması

 • Global inşaat iş programı ve nakit akış planının hazırlanması

 

Finansal Fizibilite Etüdü

 • Projenin toplan inşaat ve yatırım tutarlarının tespiti.

 • Pazar analizleri ile oluşturulan satış/kira hızları ve bedelleri doğrultusunda proje gelir tahminleri projeksiyonunun yapılması

 • Nakit akış tablosunun hazırlanması ve borç-özkaynak dengesinin kurulması, finansman ihtiyaç programının hazırlanması

 • Mali değerlendirme analizleri ve yatırım geri dönüş süresinin tespiti